Home > Uncategorized > Ang Gugma sa Amahan

Ang Gugma sa Amahan

NAKASINATI ka ba’g kastigo/bunal gikan sa imong amahan tungod sa imong sayop niadtong bata ka pa?
May na-ilhan ka bang ginikanan  nga dili mopanton sa anak, kung masayop? Kadaghanan kanato moangkon gayod nga nakaagi’g kastigo kasagaran gikan sa amahan, di ba?
Unsa man kini nga timailhan? Nganong bunalan man gyud kita, kung masayop? Gipalangga kita sa atong ginikanan ug ang pagbunal, usa lamang ka paagi sa pagdisiplina sa kabataan.
Kung ginikanan ka nga nahigugma sa mga anak, labtiki sila usahay, (labtik lang pud sa tukog sa silhig).
Proverbio 13:24 : “Kadtong nagahawid sa iyang bunal, nagadumot sa iyang anak; Apan kadtong nahigugma kaniya magakastigo kaniya sa matag panahon”.
Sa 1 Juan 3:1: “Palandonga ninyo unsa kadako ang paghigugma sa Amahan kanato! Gihigugma kita Niya pag-ayo nga tungod niini, giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayod. “
Anak ang pagtratar sa Dios kanatong mga tawo, busa hatagan nato’g bili ang atong pagkaanak Niya pinaagi sa pagsunod sa Iyang kabubut-on.
Ang pagtuman sa Iyang kabubut-on nagpasabot nga buhaton nato ang Iyang ipabuhat kanato.
Usa na niana ang pagdawat sa Iyang  anak  nga si Hesukristo isip Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi ug Siya lang ang imong  dalan, kamatuoran ug kinabuhi. (Juan 14:6) ug walay laing dios nga imong alagaran gawas Kaniya.
Ang Dios nahigugma kanato nga, kung kita makasala, andam Siya nga mopasaylo, kung kita moduol Kaniya ug mangayo’g pasaylo. Apil sa Iyang gugma ang pagdesiplina sa Iyang mga anak.
“ Antosa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa inyong Amahan, kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga Iyang mga anak.
May anak ba gud nga dili kastiguhon sa iyang amahan? Kon dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa Iyang mga anak, dili kamo tinuod nga  mga anak Niya  kun dili mga pinaangkan lamang.
Kung ang atong tawhanong amahan nagkastigo kanato, apan gitahod ta gihapon sila, labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong Amahan aron makabaton kita’g kinabuhi.
Nagbuhat niini ang Dios alang sa atong kaugalingong kaayohan aron makakita kita sa Iyang pagkabalaan.
Kung kastiguhon kita,  dili kita malipay, apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug ganting malinawon” – Hebrew 12:7-11. (e-mail: carfindercdo@yahoo.com ug fb : alex.podador@facebook.com

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: